Privacy en Cookie Statement 

Studio Pilon neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Studio Pilon heeft deze Privacy Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Studio Pilon bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Studio Pilon

Studio Pilon kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten van Studio Pilon afneemt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Studio Pilon kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Studio Pilon gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
    Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Studio Pilon de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Studio Pilon. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Studio Pilon en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Studio Pilon (hierna aangeduid als: de website) worden de bezoekgegevens bijgehouden.

Delen met derden

Studio Pilon kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden: 

  • Dienstverleners: Studio Pilon deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Studio Pilon correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Studio Pilon een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Pilon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Studio Pilon jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Studio Pilon de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Studio Pilon maakt bij het aanbieden van diensten op de website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. 

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

  • Studio Pilon maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de website.
  • Studio Pilon maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Studio Pilon inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Studio Pilon de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Studio Pilon heeft hier geen invloed op. Studio Pilon heeft Google geen toestemming gegeven om de via Studio Pilon verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google. 

  • Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. 

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Studio Pilon draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Studio Pilon bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Studio Pilon jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. 

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Studio Pilon jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@studiopilon.nl. Studio Pilon zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Studio Pilon neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Studio Pilon heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Studio Pilon of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Studio Pilon verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Studio Pilon via info@studiopilon.nl.

studiopilon.nl is een website van Studio Pilon. Studio Pilon is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 302.675.61

Telefoon: 06-43027878

E-mailadres: info@studiopilon.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Pilon, verzoekt Studio Pilon je om zo snel mogelijk contact met Studio Pilon op te nemen via info@studiopilon.nl. Studio Pilon zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Studio Pilon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.